پیوندهای کمکی برای دریافت نرم افزار مدیریت مراجع Zotero

بازگشت به صفحه اصلی

- Download Zotero-4.0.29.17_setup.exe

- Download Zotero_Connector-5.0.3.safariextz

- Download Zotero_Connector-5.0.6.xpi

- Download Zotero-WinWord-Plugin-3.5.6.xpi

- Download Zotero-MacWord-Plugin-3.5.14.xpi

- Download Zotero-LibreOffice-Plugin-3.5.12.xpi

دریافت از وبگاه رسمی Zotero