راهنمای PDF: چرا با پیام خطای نسخۀ پایگاه داده مواجه می‌شوم؟

پس از نصب دوبارۀ زوترو یا استفاده از نسخۀ فایرفاکس پس از نسخۀ مستقل یا برعکس، ممکن است هنگام باز کردن نرم افزار با خطای زیر مواجه شوید: This version of Zotero is older than the version last used with