کارگاه – زبانها و محلی سازی – پنجشنبه 16 آبان ماه ۱۳۹۲

– کارگاه آشنایی با نرم‌افزار مدیریت مراجع زوترو Zotero از طرف شاخۀ دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 13 آبان ماه 1392 با حضور علاقه‌مندان در این دانشگاه برگزار شد.می‌توانید فایل ارائۀ این کارگاه را (با مختصری تغییر نسبت به نسخۀ قبلی) از اینجا دریافت کنید. – بخش دیگری از مستندات وبگاه رسمی